Opłaty


Opłaty za czynności notarialne

Opłaty za czynności notarialne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, których wysokości nie można przekroczyć, bez względu na prowadzoną sprawę. Oprócz wynagrodzenia, notariusz dolicza podatek VAT wynoszący 23 proc. od czynności cywilnoprawnych, a także od spadku i darowizn. W zależności od rodzaju sporządzonego aktu notarialnego, należy doliczyć także opłaty sądowe. W Kancelarii mają Państwo możliwość dokonania płatności gotówką, kartą kredytową lub debetową, BLIKiem lub telefonem.

Taksa notarialna

Maksymalna stawka, podana w Rozporządzeniu Ministra, zależna jest od samej czynności, a dokładniej od wartości jej przedmiotu, jeśli została ona określona. Zwykle ma to miejsce w przypadku umów sprzedaży, zamiany, darowizny lub spółki. W Rozporządzeniu wskazano maksymalne stawki, co oznacza, że tani notariusz pobierze niższą kwotę za wykonanie usługi. W niektórych sprawach samodzielne ustalenie łącznej wysokości opłat jest naprawdę trudne. Przed dokonaniem takich czynności prawnych zachęcamy do skontaktowania się z kancelarią notarialną w celu uzyskania szczegółowych informacji i wyjaśnień.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra notariusz może pobrać taksy o wskazanych maksymalnych stawkach dla wartości:

Taksa notarialna

Taksa notarialna

Maksymalna stawka, podana w rozporządzeniu ministra, zależna jest od samej czynności, a dokładniej od wartości jej przedmiotu, jeśli została ona określona. Zwykle ma to miejsce w przypadku umów sprzedaży, zamiany, darowizny lub spółki. Notariusz może pobrać taksy o wskazanych maksymalnych stawkach dla wartości:

 • do 3000 złotych stawka wyniesie 100 zł;
 • powyżej 3000 do 10000 złotych: 100 zł + 3% od nadwyżki ponad 3000 zł;
 • powyżej 10000 do 30000 złotych: 310 zł + 2% od nadwyżki ponad 10000 zł;
 • powyżej 30000 do 60000 złotych: 710 zł + 1% od nadwyżki ponad 30000 zł;
 • powyżej 60000 do 1.000.000 złotych: 1010 zł + 0,4% od nadwyżki ponad 60000 zł;
 • powyżej 1.000.000 do 2.000.000 złotych: 4770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł.

 

Przykładowo, jeśli wartość przedmiotu wynosi 5000 złotych, notariusz pobrać może maksymalnie 160 złotych taksy notarialnej. W przypadku wartości 50.000 złotych stawka nie będzie mogła przekroczyć 910 złotych. Analogicznie wyliczenia prowadzić można dla dowolnej podanej wartości przedmiotu umowy.

 

Niektóre czynności notarialne dokonywane są bez określania wartości ich przedmiotu. Wówczas notariusz także pobiera taksę, uzależnioną jednak od rodzaju przeprowadzonej sprawy. Stawki w tym wypadku kształtują się następująco:

 • małżeńska umowa majątkowa: 400 złotych;
 • testament: 50 złotych;
 • testament rozszerzony o zapis, polecenie bądź pozbawienie spadkobiercy prawa do zachowku: 150 złotych;
 • testament zawierający zapis windykacyjny: 200 złotych;
 • ustanowienie pełnomocnictwa: 100 złotych;
 • oświadczenie związane z przyjęciem bądź odrzuceniem spadku: 50 złotych;
 • akt poświadczenia dziedziczenia: 50 złotych;
 • protokół dziedziczenia: 100 złotych;
 • protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu: 50 złotych.

Jeżeli notariusz ma wydać poświadczenie, za nie także pobierze określoną opłatę. W tym przypadku stawki kształtują się następująco:

 • za poświadczenie własnoręczności podpisu w przypadku, gdy przedmiot został oznaczony sumą pieniężną naliczana jest 1/10 stawki maksymalnej, jednak nie więcej niż 300 złotych;
 • za poświadczenie podpisu na dokumentacji związanej z pełnomocnictwem lub innymi sprawami stawka wynosi 20 złotych;
 • za poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem nalicza się 6 złotych za każdą stronę;
 • za wypis, odpis czy wyciąg także nalicza się 6 złotych za każdą stronę.
Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, notariusz zobowiązany jest do pobierania określonych opłat. Są one przekazywane wskazanym instytucjom, takim jak Urzędy Skarbowe czy sądy. Należy pamiętać, że koszty tego rodzaju są stałe, a ich wysokość jest niezależna od wartości przedmiotu danej umowy.

W przypadku wniosków wieczystoksięgowych ustalone zostały następujące stawki opłat sądowych:

 • 200 złotych: za wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego;
 • nie mniej niż 100 złotych przy wpisie udziału w prawie, jako część opłaty stałej;
 • 150 złotych: w przypadku wpisu własności użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które zostało nabyte poprzez dziedziczenie, dział spadku, podział majątku bądź zniesienie współwłasności;
 • 150 złotych za wpis własności nieruchomości rolnej, której powierzchnia nie przekracza 5 hektarów;
 • 150 złotych za wpis praw osobistych i roszczeń bądź zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych;
 • 60 złotych w przypadku: założenia księgi wieczystej lub odłączenia nieruchomości lub jej części; przy tym w przypadku zakładania księgi w wyniku odłączenia z już istniejącej księgi wieczystej obowiązuje pobranie tylko jednej opłaty stałej;
 • 60 złotych za wpis o połączeniu nieruchomości (bez względu na ich ilość) w jednej, już prowadzonej księdze wieczystej;
 • 60 złotych w przypadku sprostowania zapisów w dziale I-O;
 • 60 złotych pobiera się także przy wpisywaniu ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej w jej faktycznym stanem prawnym oraz za każdy inny wpis.

Jeżeli notariusz otrzyma wniosek o wykreślenie określonego wpisu z księgi wieczystej, wówczas pobiera opłatę w wysokości połowy opłaty odpowiadającej wnioskowi o wpis.

Jak łatwo zauważyć, w niektórych sprawach samodzielne ustalenie łącznej wysokości opłat jest naprawdę trudne. Przed dokonaniem takich czynności prawnych zachęcamy do skontaktowania się z Kancelarią Notarialną w celu uzyskania szczegółowych informacji i wyjaśnień.