Oferta


Usługi świadczone przez notariusza

Notariusz Agata Zawadzka-Bernasiak wykonuje szereg czynności, regulowanych ustawą Prawo o notariacie. Wszelkiego rodzaju czynności dokonywane przed notariuszem muszą zostać przeprowadzone w taki sposób, by w żadnym przypadku nie powodowały one w przyszłości sporów prawnych. W kancelarii zajmujemy się między innymi sporządzaniem aktów notarialnych, depozytem dokumentów oraz innymi czynnościami, wynikającymi z ustawy. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowy wykaz spraw, jakie realizowane są w ramach działalności prowadzonej przez notariusza. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub wizyty w naszej kancelarii.

Dokumenty sporządzane przez notariusza

Notariusz może sporządzić akty urzędowe, stanowiące swego rodzaju potwierdzenie dokonania określonej czynności. Mogą zostać przygotowane, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub zgodnie z wolą wyrażoną przez każdą ze stron. Dokumentację tego rodzaju stanowią:

  • akty notarialne;
  • akty poświadczenia dziedziczenia;
  • poświadczenia: podpisu, zgodności kopii, odpisu lub wyciągu z oryginałem, a także pozostawania przy życiu lub daty.

pismo

Formę aktu notarialnego przyjmują, między innymi, umowy dotyczące przedłużenia wieczystego użytkowania, umowy darowizny, ale też umowy spółki komandytowej, akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz statut spółki komandytowo-akcyjnej. Akty notarialne mogą dotyczyć ponadto umowy sprzedaży, majątku małżeńskiego, ustanowienia służebności osobistych oraz gruntowych, jak również o podział majątku wspólnego.

Notariusz ma w niektórych przypadkach możliwość dokonania czynności, które w polskim prawodawstwie zastrzeżone zostały tylko dla sądów. W tym przypadku wymienić można akty poświadczenia dziedziczenia, które przy poprawnym sporządzeniu i zarejestrowaniu zastępują postanowienie sądu, jak i konieczność przeprowadzenia całego postępowania na drodze sądowej.

akt notarialny

Czynności przeprowadzane przez notariusza

Poza sporządzaniem wymienionych aktów notarialnych, w Kancelarii Notarialnej dokonywane są także różnego rodzaju czynności związane z:

  • doręczaniem oświadczeń;
  • spisywaniem protokołów;
  • sporządzaniem protestów weksli i czeków;
  • sporządzaniem odpisów, wypisów oraz wyciągów z oryginalnych dokumentów;
  • przygotowaniem projektów aktów, oświadczeń czy dokumentów innego rodzaju.

Notariusz może ponadto przyjąć na przechowanie depozyt w postaci dokumentów, zarówno tradycyjnych, jak i zapisanych na nośnikach elektronicznych. Dokumentacja może zostać przy tym złożona w zamkniętej kopercie, a nośniki mogą posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające zapoznanie się z zawartością.

Notariusz może także wykonać także inne czynności, których zasadność wynika bezpośrednio z odrębnych przepisów.

Rejestry notarialne

W 2009 roku, w związku z nowymi kompetencjami nadanymi notariuszom, powołany został Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Po sporządzeniu dokumentów i wpisaniu ich do rejestru zyskują one skutki odpowiadające prawomocnemu postanowieniu sądowemu związanemu z nabyciem majątku spadkowego. W 2016 roku rejestr ten został rozbudowany o możliwość zapisu postanowień sądowych, przekształcając się tym samym w Rejestr Spadkowy.

Przed notariuszem możliwe jest także sporządzenie testamentu. W celu ułatwienia dostępu do danych spadkodawców oraz zapewnienia zabezpieczenia ich ostatniej woli, w 2011 roku utworzony został Notarialny Rejestr Testamentów. Rok później system ten przyłączono do Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentów.