Oferta


Czynności notarialne

Wszelkiego rodzaju czynności dokonywane przed notariuszem muszą zostać przeprowadzone w taki sposób, by w żadnym przypadku nie powodowały one w przyszłości sporów prawnych. Czynności realizowane w Kancelarii Notarialnej są także definiowane przez ustawę o notariacie. Poniżej znajdziecie Państwo wykaz spraw, jakie realizowane są w ramach działalności prowadzonej przez notariusza.

Dokumenty sporządzane przez notariusza

Notariusz może sporządzić akty urzędowe, stanowiące swego rodzaju potwierdzenie dokonania określonej czynności. Mogą zostać przygotowane, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub zgodnie z wolą wyrażoną przez każdą ze stron. Dokumentację tego rodzaju stanowią:

  • akty notarialne;
  • akty poświadczenia dziedziczenia;
  • poświadczenia: podpisu, zgodności kopii, odpisu lub wyciągu z oryginałem, a także pozostawania przy życiu lub daty.

pismo

Formę aktu notarialnego przyjmują, między innymi, umowy dotyczące przedłużenia wieczystego użytkowania, umowy darowizny, ale też umowy spółki komandytowej, akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz statut spółki komandytowo-akcyjnej. Akty notarialne mogą dotyczyć ponadto umowy sprzedaży, majątku małżeńskiego, ustanowienia służebności osobistych oraz gruntowych, jak również o podział majątku wspólnego.

Notariusz ma w niektórych przypadkach możliwość dokonania czynności, które w polskim prawodawstwie zastrzeżone zostały tylko dla sądów. W tym przypadku wymienić można akty poświadczenia dziedziczenia, które przy poprawnym sporządzeniu i zarejestrowaniu zastępują postanowienie sądu, jak i konieczność przeprowadzenia całego postępowania na drodze sądowej.

akt notarialny

Czynności, jakich dokonania może podjąć się notariusz

Poza sporządzaniem wymienionych aktów notarialnych, w Kancelarii Notarialnej dokonywane są także różnego rodzaju czynności związane z:

  • doręczaniem oświadczeń;
  • spisywaniem protokołów;
  • sporządzaniem protestów weksli i czeków;
  • sporządzaniem odpisów, wypisów oraz wyciągów z oryginalnych dokumentów;
  • przygotowaniem projektów aktów, oświadczeń czy dokumentów innego rodzaju.

Notariusz może ponadto przyjąć na przechowanie depozyt w postaci dokumentów, zarówno tradycyjnych, jak i zapisanych na nośnikach elektronicznych. Dokumentacja może zostać przy tym złożona w zamkniętej kopercie, a nośniki mogą posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające zapoznanie się z zawartością.

W ramach depozytu składane są również pieniądze czy papiery wartościowe. W takim przypadku należy wskazać, komu mają zostać wydane i pod jakimi warunkami. Przyjęcie każdego depozytu zostaje poświadczone poprzez sporządzenie protokołu przez notariusza.

W Kancelarii Notarialnej mogą zostać wykonane także inne czynności, których zasadność wynika bezpośrednio z odrębnych przepisów.

Rejestry notarialne

W 2009 roku, w związku z nowymi kompetencjami nadanymi notariuszom, powołany został Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Po sporządzeniu dokumentów i wpisaniu ich do rejestru, zyskują one skutki odpowiadające prawomocnemu postanowieniu sądowemu związanemu z nabyciem majątku spadkowego. W 2016 roku rejestr ten został rozbudowany o możliwość zapisu postanowień sądowych, przekształcając się tym samym w Rejestr Spadkowy.

Przed notariuszem możliwe jest także sporządzenie testamentu. W celu ułatwienia dostępu do danych spadkodawców oraz zapewnienia zabezpieczenia ich ostatniej woli, w 2011 roku utworzony został Notarialny Rejestr Testamentów. Rok później system ten przyłączono do Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentów.