Umowa darowizny nieruchomości


Umowa darowizny nieruchomości

Umowa darowizny nieruchomości zgodnie z art. 890. § 1 kodeksu cywilnego, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Darowizna jest często praktykowaną formą przekazania mieszkania w najbliższej rodzinie, ze względu na możliwość pełnego zwolnienia z podatku. W momencie podpisania umowy darowizny u notariusza nieruchomość staje się własnością osoby obdarowanej. W naszej Kancelarii mogą Państwo liczyć także na pomoc w formalnościach związanych ze zbyciem lokalu oraz ustanowieniem pełnomocnictwa do obrotu nieruchomością. Wskażemy Państwu informacje o dokumentach, które należy dostarczyć, by sporządzić akt notarialny.

Przekazanie mieszkania, jako forma przeniesienia własności nieruchomości

Przekazanie mieszkania jest formą przeniesienia własności nieruchomości, która wymaga nie tylko podjęcia odpowiednich czynności notarialnych, ale również wpisu nieruchomości do księgi wieczystej lub założenia jej, jeśli nieruchomość jej nie posiada. Darowiznę nieruchomości należy zgłosić do Urzędu Skarbowego, czym również zajmie się Nasza Kancelaria. Decydując się na przekazanie mieszkania, należy zapoznać się z obowiązującymi grupami podatkowymi, w których została określona kwota wolna od podatku. W przypadku jej przekroczenia, notariusz wyliczy i pobierze podatek w momencie podpisania aktu notarialnego.

Co zawiera umowa darowizny nieruchomości?

Umowa darowizny nieruchomości powinna zawierać kilka stałych elementów. W akcie notarialnym umowy darowizny nieruchomości znajdą się następujące informacje:

  • oznaczenie stron (imiona, nazwiska, adresy i numery seryjne dowodów tożsamości zarówno darczyńcy, jak i obdarowanego),
  • oznaczenie przedmiotu darowizny,
  • oświadczenie darczyńcy, że przedmiot ten to jego własność, nieobciążona żadną formą zabezpieczenia bądź zastawu,
  • miejsce i data zawarcia umowy,
  • wskazanie strony, ponoszącej koszty czynności notarialnych,
  • podpisy stron.

W dokumencie można zawrzeć dodatkowe warunki darczyńcy, związane na przykład ze sposobem użytkowania przedmiotu darowizny.