Umowa darowizny nieruchomości


Umowa darowizny nieruchomości

Umowa darowizny nieruchomości, zgodnie z art. 890. § 1 kodeksu cywilnego, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W naszej Kancelarii mogą Państwo liczyć także na pomoc w formalnościach związanych ze zbyciem lokalu oraz ustanowieniem pełnomocnictwa do obrotu nieruchomością. Wskażemy Państwu informacje o dokumentach, które należy dostarczyć, by sporządzić akt notarialny.

Akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości

Przeniesienie własności nieruchomości w formie przekazania mieszkania lub innego lokalu, wymaga nie tylko czynności notarialnych, ale również wpisu nieruchomości do księgi wieczystej lub założenia jej, jeśli nieruchomość jej nie posiada. Nasza Kancelaria zgłosi za Państwa darowiznę do urzędu skarbowego.

Akt notarialny umowy darowizny nieruchomości zawiera między innymi oznaczenie stron, w tym imiona, nazwiska, adresy i numery seryjne dowodów tożsamości zarówno darczyńcy, jak i obdarowanego, a także oznaczenie przedmiotu darowizny i oświadczenie darczyńcy, że przedmiot ten to jego własność, nieobciążona żadną formą zabezpieczenia bądź zastawu. Wspólnie ze stronami, notariusz określa datę wykonania darowizny oraz stronę, która poniesie koszty zawarcia umowy (koszty notarialne, koszty sądowne związane z wpisaniem nieruchomości do księgi wieczystej). W dokumencie można zawrzeć dodatkowe warunki darczyńcy, związane na przykład ze sposobem użytkowania przedmiotu darowizny.