Stwierdzenie spadku


Stwierdzenie spadku u notariusza

Stwierdzenie spadku u notariusza stanowi formalne potwierdzenie praw do spadku. Dokument uzyskać można w formie poświadczenia dziedziczenia, które Kancelaria Notarialna sporządza szybciej niż możliwe jest to na drodze sądowej. Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza możliwe jest jedynie w przypadku spraw niespornych, po wyrażeniu zgody przez krąg potencjalnych spadkobierców na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia oraz po dobrowolnym przedstawieniu testamentu.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Formalne przeprowadzenie procedury o nabycie spadku nie jest obowiązkiem spadkobierców. Żaden przepis prawa spadkowego nie wskazuje konieczności uzyskania potwierdzenia, że ma się prawa do spadku. Jeśli jednak spadkobiercy wyrażą taką wolę, mogą zwrócić się zarówno do sądu, jak i do notariusza.

Dokumenty, które należy przedstawić notariuszowi to między innymi odpis skróconego aktu zgonu spadkodawcy, odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, testament lub testamenty, o ile zostały sporządzone.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz spisuje protokół dziedziczenia. Udział w tej czynności prawnej zobowiązani są wziąć wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Dokument zawiera między innymi informacje, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego, a także oświadczenie, że uprzednio nie zostało wydane potwierdzenie nabycia spadku, nie sporządzono aktu poświadczenia niedziczenia, ani nie toczy się postępowanie w tej sprawie.

Protokół załączany jest do aktu poświadczenia dziedziczenia, który zawiera dodatkowo tytuł powołania do spadku i wysokość udziału spadku wraz z informacjami odpowiednimi dla dziedziczenia ustawowego (wskazanie stopnia pokrewieństwa) i testamentowego (określenie formy testamentu), a także dane Kancelarii i notariusza, spadkodawcy i spadkobierców. Dokument podpisany zostaje przez wszystkich, którzy biorą udział w protokole dziedziczenia.