Jakie usługi wykonuje notariusz?

Jakie usługi wykonuje notariusz?

Kancelaria notarialna to miejsce, gdzie można załatwić wiele spraw, które dla swej ważności wymagają formy notarialnej. Można tu również uzyskać pomoc w kwestiach związanych z prawem rodzinnym, spadkowym czy też różnymi sprawami majątkowymi. U notariusza można też uzyskać poświadczenia. W formie notarialnej można zawrzeć ponadto rozmaite umowy czy składać oświadczenia.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, a wszystkie wykonywane przez niego czynności notarialne muszą być zgodne z prawem. On sam ma obowiązek upewnienia się, co do istniejącego stanu prawnego oraz zdolności stron, które się do niego zgłaszają, do podejmowania dobrowolnych i świadomych decyzji. W związku z tym wszystkie czynności dokonane w formie aktu notarialnego są uważane za ważne i mające rangę dokumentu urzędowego.

Akty notarialne i poświadczenia

Akt notarialny to forma przeprowadzenia czynności prawnej wiążąca się ze sporządzeniem przez notariusza dokumentu, który potwierdza jej treść, przebieg oraz samo wykonanie. Istnieje wiele rodzajów czynności, które do swej ważności wymagają formy aktu notarialnego. Tego typu sytuacja ma miejsce np. przy dysponowaniu prawem do nieruchomości, czyli sprzedaży, kupnie, zamianie czy darowiźnie. Podobnie jest w przypadku m.in. umowy dożywocia.

W formie notarialnej mogą być również przeprowadzane niektóre sprawy związane ze spadkami i testamentami. Chodzi to np. o spisywanie testamentu notarialnego, wydawanie poświadczenia nabycia spadku czy dział spadku.

W kancelarii notarialnej można również załatwić sprawy związane ze zniesieniem lub zmianą zasad kształtujących relacje majątkowe między małżonkami. Notariusz pomoże również przy sporządzaniu umowy alimentacyjnej. W kancelarii można również złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Notariusz zajmuje się również wydawaniem różnego rodzaju poświadczeń. Może poświadczyć prawdziwość podpisu, fakt okazania dokumentu czy potwierdzić fakt pozostawania danej osoby przy życiu. Do możliwych do wykonania czynności notarialnych należą również sporządzanie pełnomocnictw czy poświadczanie prawdziwości kopii, odpisów i wyciągów wszelkich dokumentów.

Notariusz wykonuje również różne obowiązki związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Sporządza dokumenty potrzebne przy zakładaniu i funkcjonowaniu tego rodzaju przedsiębiorstw.

Jakie usługi wykonuje notariusz?