Jak sporządzić umowę założenia spółki?

Jak sporządzić umowę założenia spółki?

Działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych formach prawnych w zależności od skali planowanego przedsięwzięcia oraz potrzeb organizacyjnych i finansowych. W przypadku, gdy wymagana jest większa ilość kapitału lub struktura firmy będzie złożona, naturalnym wyborem są rozmaite spółki prawa handlowego. Powołanie do życia wielu z nich wymaga jednak notarialnego sporządzenia umowy spółki. Przekonajmy się, kiedy będzie to konieczne i sprawdźmy dlaczego.

Jakie spółki wymagają sporządzenia umowy notarialnej?

Umowa w formie aktu notarialnego może towarzyszyć powołaniu każdej spółki, także cywilnej. Przepisy wymagają jednak sporządzenia jej przed notariuszem w przypadku spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz partnerskiej. Będzie ona obowiązkowa także, gdy w grę wchodzi powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto przy tym pamiętać, że zakres niezbędnych czynności notarialnych związanych z obsługą prawną spółek jest szerszy. Obejmuje także poświadczenie podpisów wspólników spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, przygotowanie dokumentów potwierdzających przystąpienie nowego wspólnika do spółki z o.o., a także komplementariusza w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. W spółkach z o.o. notariusz jest potrzebny m.in. przy protokołowaniu uchwały o zmianach w umowie spółki, a w spółce akcyjnej choćby do sporządzenia statutu i przygotowania uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Co daje notarialne podpisanie umowy spółki?

Wykonanie czynności prawnej w formie aktu notarialnego gwarantuje, że będzie ona przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynika to z faktu, że notariusz ma obowiązek dokładnego sprawdzenia tożsamości osób, które przystępują do spisania aktu, weryfikuje czy są one świadome skutków składanego oświadczenia woli i nie działają pod przymusem, a także mogą swobodnie dysponować swoimi prawami. Daje to rękojmię właściwego dopełnienia wszystkich formalności i oznacza, że nie będzie możliwości podważenia faktu zawarcia umowy oraz znajdujących się w niej zapisów. Co ważne, akt notarialny jest również uwidoczniony w prowadzonej dokumentacji wraz z danymi dotyczącymi okoliczności jego powstania, w tym miejsca i czasu.

Jak sporządzić umowę założenia spółki?