Jak sporządzić akt darowizny?

Jak sporządzić akt darowizny?

Umowa darowizny w większości przypadków nie jest niezbędna – sam fakt przekazania komuś jakiegoś dobra, na przykład przedmiotu lub pieniędzy, w połączeniu z umową ustną jest zazwyczaj wystarczający. Warto jednak pamiętać, że taka darowizna staje się w świetle prawa wiążąca dopiero w momencie jej wykonania – jeśli pragnie się ją zaplanować oraz zobowiązać obydwie strony do konkretnych działań, umowa musi zostać spisana. Jest to również konieczne w przypadku niektórych dóbr – darowizna nieruchomości oraz praw spółdzielczych musi zostać przypieczętowana umową. Jej prawidłową formą jest akt notarialny. Niezależnie od sposobu zawarcia umowy, należy pamiętać, że każdą darowiznę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Jeśli jej wykonanie jest związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, takiego zgłoszenia dokonuje notariusz. 

Co musi zawierać umowa darowizny? 

Akt notarialny stanowiący umowę darowizny ma dość prostą strukturę i składa się przede wszystkim z informacji o stronach oraz przekazywanym majątku. Określa również zobowiązania strony obdarowywanej: pierwotny właściciel dobra może zażądać od niej wykorzystania darowizny w określonym celu lub przekazania jakiegoś świadczenia na rzecz osób trzecich. Majątek może być też przekazywany pod określonymi warunkami, a druga strona musi zobowiązać się do ich spełnienia. 

Oto elementy, które musi zawierać umowa darowizny: 

  • Data oraz miejsce jej sporządzenia 
  • Dane darczyńcy oraz obdarowywanego 
  • Informacje dotyczące przedmiotu darowizny 
  • Oświadczenie darczyńcy, że przedmiot jest jego własnością i może nim w pełni dysponować (nie został na przykład zastawiony) 
  • Oświadczenie darczyńcy, że przekazuje przedmiot, a także oświadczenie obdarowywanego, że przedmiot przyjmuje 
  • Określenie daty przekazania przedmiotu (jeśli planuje się zrobić to w przyszłości, a nie w momencie zawarcia umowy) 
  • Wskazanie, kto ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego 
  • Postanowienia końcowe i podpisy stron 

Tak sporządzona umowa jest wiążąca prawne i zobowiązuje obydwie strony do konkretnych działań. Stanowi również dowód przekazania darowizny. Jeśli jakiekolwiek jej warunki zostaną złamane, może stać się to podstawą do postępowania sądowego. 

Jak sporządzić akt darowizny?