Co to jest poświadczenie dziedziczenia?

Co to jest poświadczenie dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia to sporządzany u notariusza dokument, którego celem jest stwierdzenie przyznania spadkobiercy (lub spadkobiercom) prawa do przejęcia majątku po osobie zmarłej. Jest to procedura alternatywna dla stresującego i długotrwałego postępowania sądowego potwierdzającego nabycie spadku.

Co jest potrzebne do poświadczenia dziedziczenia?

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza potrzebna jest obecność wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz jednomyślność odnośnie ich udziałów w dziedziczeniu. Warunki te niezbędne są do przeprowadzenia procedury notarialnej, nawet jeśli testament stwierdza dziedziczenie całości majątku przez jedną osobę.

Wszyscy zgromadzeni spadkobiercy powinni wyrazić zgodę na procedurę notarialnego spisania dokumentu, wylegitymować się przy pomocy ważnego dowodu osobistego i przedstawić skrócone odpisy swoich aktów urodzenia, jak również małżeństwa (o ile pozostają w związkach małżeńskich).

Do sporządzenia poświadczenia dziedziczenia niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów:

– aktu zgonu spadkodawcy,

– skróconego odpisu aktu urodzenia osoby zmarłej,

unieważnionego dowodu osobistego spadkodawcy lub zaświadczenia o nadaniu mu numeru PESEL,

– skróconego aktu małżeństwa osoby zmarłej (o ile dotyczy),

– testamentu (o ile został sporządzony przez zmarłego).

Niekiedy potrzebne są dodatkowe informacje urzędowe np. numery ksiąg wieczystych dla nieruchomości (o ile takowe wchodzą w skład majątku pozostawionego przez osobę zmarłą).

Zanim spisany zostanie akt poświadczenia dziedziczenia, interesanci zobowiązani są do złożenia podpisów pod protokołem dziedziczenia, który stwierdza, iż nie są w posiadaniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, iż uprzednio nie wnioskowano o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia, a sprawa nabycia spadku nie jest objęta postępowaniem sądowym czy windykacyjnym.

Dokument świadczący o nabyciu spadku spisuje się w obecności wszystkich zebranych. Zawiera on następujące informacje:

– dane identyfikacyjne spadkodawcy i spadkobierców, a także notariusza,

– tytuł przyznania spadku (ustawowy czy testamentowy),

– wartość przysługujących poszczególnym spadkobiercom udziałów w spadku.

Poświadczenie dziedziczenia nie zawiera szczegółowego spisu majątkowego osoby zmarłej.

Sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak dokument spadkowy uzyskany na drodze sądowej.

Kiedy nie można poświadczyć dziedziczenia?

Notariusz nie może wystawić poświadczenia dziedziczenia, jeśli nie zostaną mu przedstawione niezbędne dokumenty lub jeśli jakikolwiek z nich będzie nieważny. Poświadczenia dziedziczenia nie spisuje się w Polsce, jeśli zmarły był cudzoziemcem (jeśli jednakże miał obywatelstwo polskie, a jedynie przebywał za granicą, procedura jest możliwa). W przypadku, gdy sporządzony został tzw. testament szczególny lub jeśli między spadkobiercami nie ma zgody co do wysokości udziałów w spadku – pozostaje im wnioskowanie o stwierdzenie nabycia spadku drogą sądową.

Co to jest poświadczenie dziedziczenia?