Co można przekazać w akcie darowizny?

Co można przekazać w akcie darowizny?

Darowizna to świadome przekazanie części swojego majątku komuś innemu – darczyńcą i obdarowanym może być ktokolwiek, zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Stanowi ona umowę pomiędzy dwoma podmiotami: jedna strona zobowiązuje się do przekazania konkretnej własności, podczas gdy druga decyduje się ją przyjąć, czasami pod konkretnymi warunkami. Co prawda jest ona z zasady bezpłatna – według artykułu 888 Kodeksu Cywilnego „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku” – ale darczyńca może dodać do niej polecenie, czyli zażądać od obdarowanego podjęcia konkretnych działań, na przykład przekazania pewnej sumy pieniędzy na cele charytatywne. 

Kiedy akt darowizny jest konieczny? 

Majątkiem przekazywanym w ramach darowizny może być właściwie wszystko, pod warunkiem, że jest własnością darczyńcy. Dotyczy to więc pieniędzy, mienia ruchomego, nieruchomości, a także konkretnych praw, na przykład praw autorskich lub prawa do użytkowania wieczystego. Darowizną mogą być również obiekty, które mają dopiero powstać w przyszłości. Zgodnie z przepisami przekazujący ją darczyńca powinien złożyć stosowne oświadczenie w formie aktu notarialnego. W praktyce jednak nie zawsze jest to konieczne: jeśli darczyńca przekazał już majątek, a obdarowywany ją otrzymał, w większości przypadków nie trzeba będzie spisywać umowy – jeśli potrzebny będzie dowód, może być nim na przykład potwierdzenie przelewu bankowego. 

Istnieją jednak sytuacje, w których akt notarialny jest bezwzględnie wymagany przez prawo. Najczęściej dotyczy to przekazywania domu, mieszkania lub ziemi. Przepisy są pod tym względem dość rygorystyczne i w przypadku braku spisanego u notariusza oświadczenia umowa darowizny nieruchomości będzie nieważna. Zdarzają się również sytuacje, w których akt notarialny nie jest absolutnie konieczny, ale może okazać się bardzo przydatny. Na przykład w przypadku samochodu: jego zarejestrowanie wymaga okazania dowodu własności. Na wszelki wypadek warto więc przynajmniej rozważyć udanie się do notariusza w celu sporządzenia stosownego dokumentu. 

Co można przekazać w akcie darowizny?