Godziny otwarcia

Po wcześniejszym uzgodnieniu godzina spotkania może być dobrana indywidualnie (także w soboty).

poniedziałek
10:00 - 17:00
wtorek
10:00 - 17:00
środa
10:00 - 17:00
czwartek
10:00 - 17:00
piątek
10:00 - 16:00
sobota
nieczynne
niedziela
nieczynne

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii w oryginałach.

Możliwe jest wcześniejsze dostarczenie dokumentów w formie kserokopii czy skanu a przyniesienie oryginału dopiero w dniu podpisania umowy. Jednakże, należy pamiętać, że notariusz musi zobaczyć dokumenty w oryginale (lub w notarialnie poświadczonej kserokopii) i tylko taka forma dokumentu stanowi podstawę sporządzenia aktu notarialnego

Dokumenty identyfikujące strony umowy


Zgodnie z art. 85 §1 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r." Prawo
o notariacie"
przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz
jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.
Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów a w braku takich dokumentów w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do
określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej. Sposób stwierdzenia tożsamości notariusz określi w sporządzonym dokumencie.
 
 
1. Tożsamość osoby fizycznej przy czynnościach sporządzonych przez notariusza potwierdzają następujące dokumenty:
 
a) dowód osobisty (art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych),
Należy pamiętać, iż dowód osobisty traci ważność nie tylko z upływem daty na nim wskazanej ale też z upływem trzech miesięcy od zmiany danych w nim zawartych (nazwiska, adresu). Aby dowód nie stracił ważności należy w tym terminie złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o wydanie nowego dokumentu. W takim przypadku należy legitymować się oprócz „starego” dowodu osobistego również zaświadczeniem o złożeniu wniosku o wydanie nowego.
b) paszport (art.4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych),
Poza informacjami zawartymi w paszporcie osoby stawające do aktu podają według oświadczenia imiona rodziców oraz adres zamieszkania,
c) karta pobytu cudzoziemca (art. 242 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach).
Ponadto każda stawająca do aktu notarialnego osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna podać również numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 

2. Jeżeli stroną umowy jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, to oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość przedstawicieli takich podmiotów (według zasad wymienionych wyżej) należy przedłożyć notariuszowi:

a) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców oraz umowę spółki - (w przypadku spółki prawa handlowego),
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej), jak również podać numery identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON, jeżeli nie zostały ujawnione we właściwym rejestrze. 
 

3. W przypadku małżonków, którzy nie mają wspólnego nazwiska lub w przypadku osoby, która w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmieniła nazwisko a zmiana ta nie została jeszcze uwidoczniona w dowodzie osobistym a nie upłynął jeszcze okres trzech miesięcy, w którym należy wystąpić o zmianę dowodu osobistego dodatkowo należy legitymować się odpisem skróconym aktu małżeństwa.

Ponadto każda stawająca do aktu notarialnego osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna podać również numer identyfikacji podatkowej (NIP).