Godziny otwarcia

Po wcześniejszym uzgodnieniu godzina spotkania może być dobrana indywidualnie (także w soboty).

poniedziałek
10:00 - 17:00
wtorek
10:00 - 17:00
środa
10:00 - 17:00
czwartek
10:00 - 17:00
piątek
10:00 - 16:00
sobota
nieczynne
niedziela
nieczynne

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii w oryginałach.

Możliwe jest wcześniejsze dostarczenie dokumentów w formie kserokopii czy skanu a przyniesienie oryginału dopiero w dniu podpisania umowy. Jednakże, należy pamiętać, że notariusz musi zobaczyć dokumenty w oryginale (lub w notarialnie poświadczonej kserokopii) i tylko taka forma dokumentu stanowi podstawę sporządzenia aktu notarialnego

 

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

 

1. ZBYCIE DZIAŁKI

2. ZBYCIE LOKALU

3. ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

4. PEŁNOMOCNICTWO DO ZBYCIA/ NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

5. TESTAMENT

6. OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU/ PRZYJĘCIU SPADKU

7. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

8. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

9. OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

 

 

 

 

 

 

 1. ZBYCIE DZIAŁKI

a) numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, a gdy księga wieczysta prowadzona jest w formie papierowej odpis zwykły z księgi wieczystej, ewentualnie zaświadczenie o braku księgi wieczystej lub zaświadczenie o zbiorze dokumentów (wydawane przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego według miejsca położenia nieruchomości);
b) wypis z rejestru gruntów (gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej – wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej) z adnotacją, że dokumenty te stanowią podstawę dokonania wpisu do księgi wieczystej (wydawane przez Starostwo Powiatowe);
c) wypis z kartoteki budynków (gdy nieruchomość jest zabudowana) z adnotacją, że dokument ten stanowi podstawę dokonania wpisu do księgi wieczystej (wydawany przez Starostwo Powiatowe),
d) gdy następuje podział nieruchomości – mapa z projektem podziału wraz z adnotacją, że dokument stanowi podstawę dokonania wpisu do księgi wieczystej wraz z ostateczną decyzją zatwierdzająca podział nieruchomości (wydawaną przez Urząd Miasta lub Urząd Gminy);
e) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku (wydawane przez Urząd Gminy) lub decyzja o warunkach zabudowy,
f) podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny), ostateczna decyzja administracyjna (np. akt własności ziemi), prawomocne postanowienie sądu (np. o stwierdzeniu nabycia spadku, zasiedzeniu) lub akt poświadczenia dziedziczenia,
g) jeżeli nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia (bez ograniczeń czasowych), darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych od dnia 1 stycznia 2007 roku) - zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego,
h) w przypadku nabywania nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz umowa kredytowa.

 

 

 

 


2. ZBYCIE LOKALU:

a) numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, a gdy księga wieczysta prowadzona jest w formie papierowej odpis zwykły z księgi wieczystej (wydawane przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego według miejsca położenia nieruchomości);
b) wypis z rejestru lokali z adnotacją, że dokument stanowi podstawę dokonania wpisu do księgi wieczystej (wydawany przez Starostwo Powiatowe);
c) podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny), prawomocne postanowienie sądu (np. o stwierdzeniu nabycia spadku, zasiedzeniu) lub akt poświadczenia dziedziczenia,
d) jeżeli nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zasiedzenia (bez ograniczeń czasowych), lub darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych od dnia 1 stycznia 2007 roku) - zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego,
e) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (wydawane przez Urząd Miasta lub Gminy),
f) w przypadku nabywania nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz umowa kredytowa.
 

 

 

 


3. ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

a) zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu (wydawane przez Spółdzielnię Mieszkaniową),
b) podstawa nabycia np.: przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub wypis aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny), prawomocne postanowienie sądu (np. o stwierdzeniu nabycia spadku, zasiedzeniu) lub akt poświadczenia dziedziczenia
c) jeżeli nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zasiedzenia (bez ograniczeń czasowych), lub darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych od dnia 1 stycznia 2007 roku) - zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego,
d) numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym lub odpis zwykły z księgi wieczystej (wydawane przez Wydział Ksiąg Wieczystych) jeśli została założona,
e) wypis z rejestru gruntów (wydawany przez Starostwo Powiatowe) i numer księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu, na którym posadowiony jest budynek,
f) jeśli dla spółdzielczego prawa dla lokalu ma być założona księga wieczysta – zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu (wydawane przez Spółdzielnię Mieszkaniową); 
g) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (wydawane przez Urząd Miasta lub Gminy),
h) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat czynszowych i eksploatacyjnych (wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową), i) w przypadku nabywania nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz umowa kredytowa.

 

 

 

 


4. PEŁNOMOCNICTWO DO ZBYCIA/ NABYCIA NIERUCHOMOŚCI: 


a) dane osobowe mocodawcy,
b) dane osobowe pełnomocnika (stopień pokrewieństwa z mocodawcą),
c) opis nieruchomości najlepiej z księgi wieczystej.

 

 

 

 


5. TESTAMENT:


a) dane osobowe oraz data i miejsce urodzenia sporządzającego testament - testatora,
b) dane osobowe oraz data i miejsce urodzenia osoby powoływanej do spadku (stopień pokrewieństwa z testatorem)

 

 

 

 


6. OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU/ PRZYJĘCIU SPADKU


a) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego miejsca zgonu),
b) wypisy aktów notarialnych zawierających wcześniej złożone oświadczenia o odrzuceniu spadku jeżeli zostały złożone,

 

 

 

 


7. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:


a) odpis skrócony akt zgonu spadkodawcy (wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego miejsca zgonu),
b) numer PESEL spadkodawcy (z unieważnionego dowodu osobistego lub zaświadczenia o numerze pesel wydanego przez Urząd Gminy),
c) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony (wszystkie sporządzone testamenty-jeżeli było ich kilka),
d) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
e) odpisy skrócone aktów małżeństwa pozostałych spadkobierców – jeśli na skutek zawartego małżeństwa zmienili nazwisko,
f) odpisy skrócone aktów zgonu spadkobierców, którzy zmarli przed spadkobiercą,
g) jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość – numer księgi wieczystej.

 

 

 

 


8. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA :


a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane osobowe małżonków.

 

 

 

 


9. OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI:


a) umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji (np. umowa o dofinansowanie, umowa najmu okazjonalnego)

 

 

Gdyby dla załatwienia sprawy potrzebne były także inne niewymienione wyżej dokumenty albo określone dane lub informacje, notariusz określi je w trakcie wcześniejszego spotkania, dlatego przed każdą czynnością prosimy o kontakt, najlepiej osobisty, w celu ustalenia wszystkich szczegółów. Udzielanie tych informacji jest bezpłatne.


Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii w oryginałach. Możliwe jest wcześniejsze dostarczenie dokumentów w formie kserokopii czy skanu a przyniesienie oryginału dopiero w dniu podpisania umowy. Jednakże, należy pamiętać, że notariusz musi zobaczyć dokumenty w oryginale (lub w notarialnie poświadczonej kserokopii) i tylko taka forma dokumentu stanowi podstawę sporządzenia aktu notarialnego